فارسی             English              

 
 

     تجارب کاري :

 عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1368

 معاون آموزشي دانشكده كشاورزي از سال 1368 لغايت 1369

 مدير گروه علوم دامي از سال 1370 لغايت 1376

 استاد تمام از سال 1383

رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان از آبانماه سال 1384 لغايت 12/11/1388

 
 
 
صفحه اصلي
فعاليت هاي اجرايي
پروژه ها
اختراعات
جوایز
تالیفات
لینک های مرتبط
 
 

  Copyright 2009 by ghorbani.iut.ac.ir All rights reserved